Integrale veiligheid


Integrale veiligheid 

Veiligheid kent veel dimensies: denk aan begrippen als beveiliging, informatieveiligheid, management, Arbo, crisis en continuïteit. Dat maakt veiligheid geen startersonderwerp maar wel een bestaansvoorwaarde voor uw onderneming.

 

Veiligheid en duurzaam ondernemen (sustainability)

We horen er veel over. Duurzaam ondernemen gebeurt op een wijze die in samenhang is met de kerndoelen van de organisatie én van omgeving of de maatschappij. Die maatschappij verandert snel van een consumptiemaatschappij in een maatschappij die haar verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van haar handelen. De oplossingen voor bedrijfsmatige (veiligheids-) problemen zijn oplossingen die "houdbaar" en maatschappelijk verantwoord zijn.

 

Veiligheid en strategisch beleid

Veiligheid moet een vast onderdeel uitmaken van uw strategisch beleid. U stippelt daarin de koers uit om de kerndoelstellingen van uw onderneming te verwezenlijken. Het strategisch beleid weerspiegelt dus de denkbeelden van de top van de organisatie, ook wat de visie op veiligheid betreft.

 

Veiligheid en beheersing van kosten

Als veiligheid hoog op uw strategische agenda staat, dan kunt u daarmee veel onverwachte kosten besparen. Door de kosten bij calamiteiten binnen de perken te houden, leidt uw onderneming minder schade en zal de continuïteit niet of minder in gevaar komen. Veiligheidsmanagement kan u wel degelijk veel kosten besparen!

 

Veiligheid en compliance

Landelijke en internationale regelgeving stelt veel eisen aan veiligheid. Uw onderneming krijgt daar op nogal wat vlakken mee te maken. Denk aan Arbo, gevaarlijke stoffen of bouwbesluiten. Maar ook wat de bedrijfsvoering betreft zijn er veel regels, zoals de code Tabaksblat en SOX. Compliance is van levensbelang; u borgt dan de integriteit van uw organisatie door regelgeving zo goed mogelijk intern en extern te implementeren. Voorkom dat uw onderneming bij calamiteiten imagoschade oploopt!

 

Veiligheid en planning & control

Veiligheid kunt u alleen doeltreffend integreren als het een hoofdrol speelt in de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming. Voor het midden- en grootbedrijf is het een doeltreffende methode om veiligheidsbeleid in de P&C cyclus op te nemen; het voornemen, de uitvoering en de evaluatie van het beleid is dan binnen de organisatie als een cyclisch proces geborgd. Een goede aansluiting op de overlegstructuren en de gebruikte management instrumenten zorgen voor een optimale integratie van integrale veiligheid binnen uw organisatie.

 

Onafhankelijkheid & Zelfsturing

De consultants van Lindyn BV ondersteunen uw organisatie bij het ontwerpen van Integrale Veiligheid. Dit stelt uw organisatie in staat om optimaal te presteren, onafhankelijk van dreigende invloeden.